Ga naar inhoud

Disclaimer

Privacy

Persoonsgegevens die u opgeeft op hcaict.nl, gebruikt de Rijksoverheid alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarmee voldoet de Rijksoverheid aan de privacywetgeving. Op dutchdigitaldelta.nl wordt geen toestemming gevraagd voor het gebruik van cookies omdat deze enkel gebruikt worden voor analytische doeleinden zonder dat de gegevens gedeeld worden met derden. Daarmee valt het als uitzondering onder de Telecomwet artikel 11.7A.


Hoe gaat de Rijksoverheid om met uw persoonsgegevens?

Wilt u een brochure aanvragen? Of een nieuwsbrief ontvangen? Dan vraagt HCA ICT om uw persoonsgegevens in een formulier in te vullen. Bijvoorbeeld uw naam en (e-mail)adres. Bij het formulier staat aangegeven welke gegevens de Rijksoverheid gebruikt en met welk doel.

De Rijksoverheid gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Heeft u bijvoorbeeld uw naam en adres ingevuld om een brochure te ontvangen? Dan gebruikt de Rijksoverheid deze gegevens niet om u ook andere brochures toe te zenden, tenzij dat is aangegeven. De grondslag voor het verzamelen van persoonsgegevens is toestemming. Dit betekent dat alleen persoonsgegevens opgeslagen worden met uw toestemming.

De gegevens kunnen wel worden gebruikt voor opsporing. Bijvoorbeeld als via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan.


Bewaartermijn

De Rijksoverheid bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. De persoonsgegevens voor maken van account worden bewaard zolang deze dienst aanwezig is op de website.


Recht op inzage en/of verwijderen

Wanneer u persoonsgegevens deelt, heeft u het recht om te weten welke persoonsgegevens de organisatie verzamelt en kunt u een verzoek doen om deze te laten verwijderen.

Heeft u vragen over uw persoonsgegevens en/of wilt u deze (laten) verwijderen en/of inzien, dan kunt u contact opnemen met Team HCA ICT via info@hcaict.nl . Wij zorgen dat binnen 5 werkdagen u reactie krijgt op uw vraag en/of verzoek en binnen 7 werkdagen zijn uw gegevens verwijderd.


Geautomatiseerde besluitvorming

Er worden geen geautomatiseerde besluiten genomen op basis van de gegevens die u verstrekt.


Technische beveiliging

HCA ICT maakt gebruik van technische ondersteuning voor de website. Met deze partijen zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten waarin de partijen de persoonsgegevens beveiligen. De aangesloten partijen hebben alle maatregelen genomen om de technische veiligheid te bewerkstelligen.


Wat is de Algemene verordening gegevensbescherming?

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is toezichthouder op de AVG.