Ga naar inhoud
  • Home
  • Nieuws
  • € 37,5 miljoen voor omscholing naar beroepen in de ICT en techniek

€ 37,5 miljoen voor omscholing naar beroepen in de ICT en techniek

Staatssecretaris Keijzer (EZK) heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de aanstaande publicatie van de nieuwe Subsidieregeling omscholing naar kansrijke beroepen in de ict en techniek. Deze halverwege juli 2021 te publiceren regeling is onderdeel van een aanvullend sociaal pakket om mensen met baanonzekerheid zekerheid te bieden dat ze aanspraak kunnen maken op passende begeleiding bij het zoeken naar (nieuw) werk of het behouden van werk.

De regeling in het kort

De regeling stimuleert werkgevers om mensen uit andere beroepen aan te nemen en om te scholen naar de ICT of techniek. Hiermee komt de noodzakelijke intersectorale mobiliteit op gang naar de beroepen binnen ICT en techniek waar structurele tekorten heersen. Een verschuiving op de arbeidsmarkt naar deze beroepen is van groot belang voor de uitvoering van belangrijke maatschappelijke transities als de klimaat- en energietransitie, het woningtekort en digitalisering. Maar de regeling biedt ook een duurzaam baanperspectief voor werkenden wiens baan wordt bedreigd of voor werklozen. Voor de regeling is € 37,5 miljoen gereserveerd, zo meldt Keijzer.

De aanvragers van de subsidie zijn werkgevers die een baan in de ICT of techniek aanbieden. Zij kunnen een lumpsum bedrag van € 3750 aanvragen om een nieuwe of bestaande medewerker die nog niet in dat beroep werkzaam is, een omscholingstraject en een arbeidsovereenkomst te bieden. De subsidie is bedoeld om een deel van de kosten van het omscholingstraject te vergoeden.

Het omscholingstraject moet bestaan uit een samenhangend geheel van praktijkondersteuning en scholing (cursus/opleiding) dat is gericht op het verwerven van de benodigde competenties, kennis en ervaring ten behoeve van de uitoefening van een ICT- of techniek-kansrijk beroep. De kosten voor het omscholingstraject moeten minimaal € 7500 bedragen. De overige kosten van het omscholingstraject moeten door de werkgever worden gefinancierd of via cofinanciering van bijvoorbeeld O&O-fondsen.

In totaal kunnen 9233 omscholingstrajecten worden gefinancierd. Een werkgever mag maximaal voor zes omscholingstrajecten (en dus voor zes werknemers) subsidie aanvragen.

Evaluatie na 2021

Na 2021 zal de regeling worden geëvalueerd. Hierin zal worden meegenomen of het bedrag van € 3750 een voldoende prikkel is om iemand aan te nemen en om te scholen. In andere woorden: zijn werkgevers overgegaan tot het aannemen en omscholen van werknemers, waar ze dat zonder de subsidie niet zouden doen. Ook wordt gekeken of er daadwerkelijk sprake is van een duurzame arbeidsrelatie en of er andere neveneffecten zijn.

"Indien de regeling een significante bijdrage levert aan het terugdringen (of verminderd toenemen) van personeelstekorten in ICT- of techniek-kansrijke beroepen, kan dat helpen bij toekomstig beleid als het Techniekpact, verduurzamingsopgaven, Leven Lang Ontwikkelen en meer. Tot slot zal ook worden gekeken naar de regeling in samenhang met andere maatregelen uit het aanvullend sociaal pakket."

Aldus Keijzer.