3 min

Gerichte kabinetsinzet op kraptesectoren techniek en ICT

Wat een week! Afgelopen donderdag 2 februari presenteerde vijf ICT brancheverenigingen het Aanvalsplan Chronisch Tekort ICT en vrijdag 3 februari presenteerde het kabinet het Actieplan Groene en Digitale Banen. In beide plannen staat de het structurele tekort aan ICT professionals centraal. Met het Actieplan legt het kabinet de focus op het belang van voldoende technici en ICT’ers voor de klimaat- en digitale transitie. De inzet is een mix van maatregelen en acties om zowel op de korte als langere termijn te zorgen voor het terugdringen van de arbeidstekorten. Vernieuwend aan het Actieplan is de inzet om te kijken of beleid en regelingen sterker gericht kunnen worden op de kraptesectoren techniek en ICT. Deze aanpak gaan ze vormgeven met onder andere de partners van de Human Capital Agenda ICT (HCA ICT)!

Lotte de Bruijn, ambassadeur Human Capital Agenda ICT: “Erg blij dat het kabinet de noodzaak inziet. Het tekort aan ICT’ers vertraagt de klimaat- en digitale transities, maar raakt eigenlijk iedereen. De digitalisering werkt door in alle sectoren en beroepen. De hele maatschappij staat te springen om voldoende geschoolde ICT’ers. Goed dat voor de uitvoering wordt voortgebouwd op de kennis en infrastructuur van de HCA ICT. Samen met alle partners gaan we aan de slag met het Actieplan Groene en Digitale Banen.”

Actieplan Groene en Digitale Banen
Het kabinet heeft in het coalitieakkoord twee stevige ambities genoemd: Nederland uiterlijk in 2050 klimaatneutraal maken en bij de koplopers blijven in de Europese Digital Economy and Society Index (DESI). Het succes van deze klimaat- en digitale transitie hangt af van voldoende goed geschoolde mensen. Recente data van de Techniekpactmonitor laat zien dat er tot 2026 maar liefst 58 duizend baanopeningen worden verwacht in de ICT. De krimpende beroepsbevolking maakt dat voor het vervullen van deze banen ook gekeken moet worden naar andere oplossingen dan alleen de instroom vanuit het onderwijs.

Het plan hangt samen met de kabinetsaanpak van de generieke arbeidsmarktkrapte. Hiervoor heeft het kabinet bekendgemaakt aanvullende maatregelen te willen onderzoeken en verder uit te werken. Onder meer valt daaronder het vergroten van het arbeidsaanbod. Er valt hierbij te denken aan het actiever betrekken van mensen met een beperking of statushouders. Verder onderzoekt het kabinet met sociale partners de mogelijkheden voor financiële ondersteuning voor zij-instromers op plekken waar grote tekorten zijn.

Net zoals het Aanvalsplan Chronisch Tekort ICT’ers sluit dit Actieplan heel goed aan op de HCA ICT en is dit ook weer een belangrijke stap voor de gezamenlijke ambitie om 1 miljoen ICT’ers in Nederland te krijgen.

Regionale initiatieven
In heel Nederland zijn er initiatieven te vinden die werken aan de digitale transitie van Nederland. Er worden op verschillende plekken studenten opgeleid en werkenden omgeschoold voor een kansrijke carrière binnen de ICT. Enkele goede voorbeelden zijn:

  • Codam, dat een uniek en toegankelijk onderwijsmodel heeft dat het mogelijk maakt een grote en diverse groep studenten op een effectieve en schaalbare manier op te leiden.
  • Techionista, waarbij vrouwen worden geholpen richting toekomstbestendige banen in IT en Technologie.
  • Techgrounds, een programmeerschool met als doel een oplossing te bieden voor de tekorten in IT-talent en het realiseren van diversiteit in IT teams.
  • Make IT Work, waarbij hoogopgeleide talenten zonder specifieke IT-achtergrond worden omgeschoold naar een IT-functie op hbo-niveau een omscholingsprogramma.
  • Cloud IT Academy, waar studenten worden geplaatst op een leerwerkplek bij een bedrijf waar ze 4 dagen per week werken en één dag per week naar school gaan.

Binnen de HCA ICT zullen de succesvolle initiatieven uit de regio nog meer worden ondersteund en geholpen bij de opschaling, zodat we gezamenlijk de digitale transitie van Nederland kunnen realiseren!